استخدام مدیر برنامه ریزی تولید در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس طرح و برنامه آقا در مجموعه هنر مدیریت فاخر
استخدام کارشناس طرح و برنامه با مدرک صنایع
استخدام سرپرست برنامه ریزی و بودجه جهت شرکت معتبر ریلی - تهران
استخدام معاون برنامه ریزی با سابقه در صنعت ICT در تهران
استخدام مدیر برنامه ریزی تحقیق و توسعه در شرکت فولاد حامیران
استخدام معاونت راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک در تهران
استخدام کارشناس طرح و برنامه در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام حسابدار،مدیر طرح و برنامه و پروژه آقا در تهران
استخدام کارشناس برنامه ریزی و بودجه،منابع انسانی،مالی/تهران
استخدام هفت ردیف شغلی در شرکت آلیاسیس
استخدام مدیر طرح و برنامه،کارشناس ارشد حسابدار
استخدام کارشناس سیستم و استراتژی باسابقه/تهران
استخدام متخصص و مدیر برنامه ارتباطات و تبلیغات
استخدام کارشناس ارشد سیستم و استراتژی درچای دوغزال
استخدام کارشناس فروش،کارشناس طرح وبرنامه درکیهان تجارت
استخدام سرپرست واحد برنامه ریزی و نظارت(صنایع،مدیریت)
استخدام ۵ ردیف شغلی در شرکت عظیم خودرو در تهران
استخدام مدیر سیستم و استراتژی,مدیر طراحی در شرکت تولیدی
استخدام مدیرفروش،تحقیقات بازار،کارشناس استراتژی،مسئول ارتباطات