استخدام تکنسین داروخانه با بیمه در داروخانه دکتر باورصاد در خوزستان
مشخص نشده
امروز
خوزستان
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت