استخدام شاطر نانوایی جهت کار در تربیت حیدریه
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاطر و وردست شاطر فانتزی کار با بیمه در نان لند در کرج
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۴، فاز چهار مهرشهر
تمام وقت
استخدام شاطر نانوایی در یک نانوایی در اهواز
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
خوزستان
تمام وقت