استخدام مهندس عمران، معدن، زمین شناسی
استخدام کارشناس زمین شناس گرایش اکتشاف
استخدام مهندس ناظر آزمایشگاه مستقر خاک آقا با مزایا
استخدام سرپرست کارگاه آقا(حداقل لیسانس زمین شناسی)-تهران
استخدام کارشناس آبیاری و زهکشی و یا زمین شناسی آب های زیرزمینی
استخدام نیرو جهت شرکت پارس اوک کیش در تهران
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام مهندس فرآیند و زمین شناسی و خاک شناسی هیدرولوژی
استخدام رشته زمین شناسی یا عمران جهت آزمایشهای صحرائی ژئوتکنیک
استخدام کارشناس فروش با مزایا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس زمین شناسی جهت کار در شرکت عمرانی
استخدام مهندس زمین شناسی جهت کارشناسی حفاری ژئوتکنیک
استخدام زمین شناس خانم ساکن شرق تهران
استخدام سرپرست کارگاه در یک شرکت معتبر مهندسین مشاور ژئوتکنیک
استخدام کارشناس زمین شناسی جهت کار در شرکت تولیدی معتبر
استخدام کارشناس زمین شناسی جهت همکاری در کرمان و تهران
استخدام کارشناس ارشد ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریک
استخدام مسئول آزمایشگاه استاندارد سیمان - تهران
استخدام کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی در تهران
استخدام کارشناس در رشته های مهندسی معدن و زمین شناسی و دورسنجی