استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۲۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام کناف کار و نصاب جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد نیمه ماهر کناف جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۸۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی جوان جهت اجرای کناف در مشهد
مشخص نشده
۱۰۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کناف کار نیمه ماهر و ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۵۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام همکار جهت کار در کنافکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در صنعت کناف در زنجان
مشخص نشده
۱۸۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت اجرای کناف با حقوق عالی در مشهد
مشخص نشده
۱۸۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد ماهر و ساده کناف در مشهد
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت