استخدام نیروی کناف ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار در سقف کاذب در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کناف در همدان
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار کناف در سیرجان
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
کرمان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت سقف کاذب (کناف) در مشهد
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کناف کار ماهر با بیمه در مشهد
مشخص نشده
۷۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد ساده و نیمه ماهر کناف در مشهد
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۹۱ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیروی جوان جهت اجرای سقف کاذب کناف در مشهد
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد آقا جهت اجرای کناف در زنجان
مشخص نشده
۹۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کار کناف در مشهد
مشخص نشده
۱۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت