استخدام کارگر ساده و نیمه ماهر جهت کار کناف در مشهد
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت کار سقف کاذب در همدان
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد جهت سقف کاذب در مشهد
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کناف در زنجان
مشخص نشده
۵۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نصاب کناف جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۷۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر و ساده کناف در مشهد
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی جوان جهت کار کناف در مشهد
مشخص نشده
۸۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت