استخدام شاگرد ساده و نیمه ماهر کناف کار در شهر مشهد
به شاگرد ساده و نیمه ماهر کناف کار در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام کناف کار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد
به کناف کار ماهر جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد ساده یا نیمه ماهر کناف در شهر یزد
به شاگرد ساده یا نیمه ماهر کناف در شهر یزد نیازمندیم.
استخدام نیروی جوان جهت کار کناف کاری در شهر یزد
به نیروی کار جوان جهت کار کناف کاری با حقوق توافقی در شهر یزد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار کناف همراه با آموزش رایگان
به کارگر ساده جهت کار کناف همراه با آموزش رایگان در اصفهان نیازمندیم.
استخدام تعدادی شاگرد جهت کار کناف در شهر مشهد
به تعدادی شاگرد جهت کار کناف در شهر مشهد نیازمندیم. دستمزد آنها به روز پرداخت میگردد
استخدام شاگرد جهت سقف کاذب کناف آشنا به کار در شهر همدان
به شاگرد جهت سقف کاذب کناف آشنا به کار در شهر همدان نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف در کرج
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف آقا ترجیحاً مجرد در کرج نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده جهت کار کناف در اصفهان
به نیروی ساده جهت کار کناف در اصفهان نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر ساده جهت کناف کاری در شهر اصفهان
به تعدادی کارگر ساده جهت کناف کاری در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام شاگرد جهت کار کناف در کرمان
به شاگرد جهت کار کناف در کرمان نیازمندیم.
استخدام نیروی نیمه ماهر آقا جهت کار کناف در یزد
به نیروی نیمه ماهر آقا جهت کار کناف در یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد کناف کار جهت کار در یزد
به شاگرد کناف کار جهت کار در یزد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده آقا جهت کار کناف در یزد
به کارگر ساده آقا جهت کار کناف در یزد نیازمندیم.
استخدام شاگرد جهت کار کناف در سیرجان
به یک شاگرد جهت کار کناف در سیرجان نیازمندیم.
استخدام نیروی نیمه ماهر جهت سقف کاذب کناف در مشهد
به تعدادی نیروی نیمه ماهر جهت سقف کاذب کناف در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر جهت کار کناف در یزد
به نیروی ماهر جهت کار کناف در یزد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر کناف در شهر یزد
به کارگر ساده یا نیمه ماهر کناف در شهر یزد نیازمندیم.
استخدام نیروی ساده جهت کار کناف - اصفهان
به نیروی ساده زیر ۳۰ سال جهت کار کناف در اصفهان نیازمندیم.
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر کناف بصورت روزمزد ساکن تهران
به کارگر ماهر و نیمه ماهر کناف بصورت روزمزد ساکن تهران نیازمندیم.