استخدام نیروی کناف کار ماهر یا نیمه ماهر در یزد
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر کناف در کرج
استخدام نیروی ساده جهت کار کناف در شهر اصفهان
استخدام کارگر ساده جهت کار کناف در مشهد
استخدام استادکار ماهر و نیمه ماهر کناف در کرج
استخدام کارگر ماهر یا نیمه ماهر کناف در مشهد
استخدام کارگر ساده جهت کناف در کرج
استخدام تعدادی شاگرد کناف مار ماهر و نیمه ماهر در اصفهان
استخدام کارگر جهت کار سقف و دیوار کاذب کناف در کرج
استخدام تعدادی نیرو جهت کنافکاری در شهر مشهد
استخدام کارگر نیمه ماهر آقا جهت کار کناف در کرج
استخدام شاگرد ماهر جهت انجام کار کناف در شهر شیراز
استخدام نیروی جوان جهت کار سقف کاذب کناف در شهر مشهد
استخدام تعدادی شاگرد ساده و نیمه ماهر جهت کار کناف در اصفهان
استخدام کارگر نیمه ماهر و ساده جهت کار کناف در مشهد
استخدام کارگر جهت کار کناف در شهر یزد
استخدام تعدادی نیروی آشنا به کار کناف در شهر یزد
استخدام شاگرد ساده جهت کار کناف در یزد
استخدام شاگرد جهت کار کناف در سیرجان
استخدام کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت کناف کاری در اصفهان