استخدام کارگر صحاف (پانچ کار) کنتراتی در تهران
استخدام برشکار حرفه ای جهت کار در چاپخانه در مشهد
استخدام همکار ماهر و نیمه ماهر و یک ترتیب کن جهت کار در صحافی
استخدام ماشین‏چی چاپ باتجربه جهت کار بادستگاه در شهر تهران
استخدام تعدادی همکار خانم یا آقا جهت کار در صحافی کتاب
استخدام کارگر چاپ تریکو خانم جهت یک تولیدی معتبر
استخدام یک کارگرساده یا صحاف جهت کار در چاپ یارمحمدی
استخدام کارگر آقا آشنا به دستگاه چاپ چسب در تهران
استخدام کارگر ساده خانم و آقا جهت صحافی در شهر تهران
استخدام پرسکار سابلی میشن جهت تولیدی لباس در کرج
استخدام اپراتور دستگاه چاپ سیلک و کارگر ماهر آشنا به چاپ سیلک
استخدام تعدادی کارگر خانم و آقا جهت کار در صحافی کتاب
استخدام کارگر جهت کار در زمینه چاپ سیلک در مشهد
استخدام کارگر ساده در کارگاه چاپ بلوط در مشهد
استخدام نیرو جهت کار در کارگاه صحافی در مشهد
استخدام نیروی افست وارد جهت کار در چاپخانه در تهران
استخدام تعدادی خانم جهت کار در تولیدی کارت عروسی در تهران
استخدام نیروی خانم جهت همکاری در چاپ ایلیا در شهر قم
استخدام تعدادی کارگر ساده جهت کار در صحافی در تهران
استخدام مجتمه چاپ لابیران در شهر شیراز