استخدام نیروی ماهر کارواش جهت کار در همدان
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
همدان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کار در کارواش در مشهد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی کار جهت کارواش در مشهد
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در کارواش در سیرجان
مشخص نشده
۶ روز قبل
کرمان
تمام وقت
استخدام کارگر کارواش جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی ماهر کارواش در مشهد
مشخص نشده
۲۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر کارواش جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی کارگر کارواش ماشین سنگین در مشهد
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر کارواش در مشهد
مشخص نشده
۶۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت