استخدام یک پرسنل خانم جهت نمونه گیری و پذیرش در تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط جهت آزمایشگاه در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه آقا ترجیحا متاهل
استخدام کارشناس آزمایشگاه درمرکز باروری ودرمان ناباروری-تهران
استخدام کاردان یاکارشناس آزمایشگاه مسلط به هماتولوژی در تهران
استخدام یک کاردان یا کارشناس آزمایشگاه جهت کار در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس هورمون کار علوم آزمایشگاهی خانم
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه یا پیراپزشکی در مشهد
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی یا میکروبیولوژی در شهر تهران
استخدام کارشناس میکروبیولوژی خانم در شهرک صنعتی شکوهیه
استخدام پیراپزشک خانم جهت همکاری با مطب زیبایی در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه با مدرک علوم آزمایشگاهی جهت پاتولوژی
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی آقا جهت شیفت عصر وشب بیمارستان
استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی در شیراز
استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی در شهر تهران
استخدام خانم با مدرک علوم آزمایشگاهی جهت پذیرش آزمایشگاه
استخدام مسئول فنی آزمایشگاه در کرج
استخدام کارشناس آزمایشگاه مرتبط با رشته شیمی و پلیمر در تهران
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت خدمات بالینی
استخدام همکار خانم جهت شیفت عصر بخش هماتولوژی و میکروب شناسی