استخدام راننده کامیونت جرثقیل دار ساکن تهران
استخدام راننده بابکت و جرثقیل هم زمان در تهران
استخدام تعدادی راننده جرثقیل پایه 2 در تهران
استخدام تعدادی راننده جرثقیل کفی در تهران محدوده خاوران
استخدام نفر راننده ماهر و با تجربه لیفتراک و جرثقیل - تهران
استخدام راننده جرثقیل پایه یک 10تن کفی در تهران
استخدام راننده جرثقیل پایه یک 10تن کفی در تهران
استخدام راننده جرثقیل پایه یک در محدوده شهریار و کرج
استخدام تعدادی راننده پایه 2 جهت جرثقیل در تهران
استخدام راننده جرثقیل سه تن با مدارک ویژه در شهر تهران
استخدام راننده جرثقیل پایه ۱و ۲ جهت کار در تهران
استخدام راننده جرثقیل کفی با مدارک در تهران
استخدام راننده جرثقیل خاور و ویژ ه پایه ۲ در تهران
استخدام اپراتور گریدر و جرثقیل ۱۰ تن با جای خواب بیمه و غذا
استخدام راننده جرثقیل جهت کار شرکتی در تهران
استخدام راننده جرثقیل کفی با گواهینامه ویژه
استخدام تعدادی راننده جرثقیل جهت کار درامداد خودرو در تهران
استخدام تعدادی راننده جرثقیل امداد خودرو با ماشین و بدون ماشین
استخدام راننده جرثقیل ۳ تن با گواهینامه ویژه - تهران
استخدام راننده جهت کار با جرثقیل لیلاند ۱۰ تن