استخدام آرایشگر و دستیار آرایشگر جهت آرایشگاه مردانه در تهران
استخدام وردست جهت آرایشگاه مردانه در شهر تهران
استخدام آرایشگر آقا تمام وقت و نیمه وقت در محدوده شرق تهران
استخدام یک آرایشگر آقا و وردست در شهر تهران
استخدام آرایشگر آقا جهت کار در شهر تهران محدوده صادقیه
استخدام یک آرایشگر ماهر آقا و یک وردست جهت همکاری در شهر تهران
استخدام آرایشگر ماهر آقا جهت همکاری در شهر تهران
استخدام یک همکار آرایشگر جوان آقا در شهر تهران
استخدام یک آرایشگر ماهر ترجیحا با مشتری در شرق تهران
استخدام آرایشگر ماهر آقا متاهل و غیر سیگاری در شهر تهران
استخدام وردست آرایشگر مردانه به صورت پاره وقت در تهران
استخدام یک وردست آرایشگر جوان آقا جهت موسسه ترمیم مو
استخدام یک آرایشگر ماهر تعاونی کار آقا در تهران
استخدام آرایشگر باتجربه آقا جهت همکاری در غرب تهران
استخدام وردست آرایشگر جهت آرایشگاه مردانه در تهران
استخدام آرایشگر ماهر آقا جهت همکاری در تهران
استخدام یکنفر آرایشگر مردانه ماهر جهت کار در محدوده پیروزی
استخدام آرایشگر مردانه حرفه ای جهت همکاری در تهران
استخدام یک آرایشگر ماهر در تهران محدوده افسریه
استخدام آرایشگر آقا جهت همکاری در تهران