استخدام 2نفر نیروی جوان ماهر در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۶۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۸۷ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1 نفر کارگر ماهر در مغازه گوشت و مرغ در مشهد
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام سالندار مرغداری گوشتی در یک شرکت معتبر در گیلان
مشخص نشده
۱۲۲ روز قبل
گیلان
حقوق ثابت 10,000,000 تومان
تمام وقت