استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در اصفهان
استخدام نقاش ساختمان ماهر و نیمه ماهر جهت کار در چابهار
استخدام کارگر جهت نقاشی ساختمان در مشهد
استخدام کارگر نیمه ماهر جهت نقاشی ساختمان در شهر مشهد
استخدام یک نفر نقاش ساختمان ماهر در کرج
استخدام تعدادی نقاش ساختمان ترجیحا دانشجو در شهر اصفهان
استخدام نقاش نیمه ماهر جهت نقاشی ساختمان در زنجان
استخدام نقاش نیمه ماهر بصورت حقوقی در شهر تهران
استخدام نقاش جهت کار در نقاشی ساختمان - زنجان
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر نقاش ساختمان - اصفهان
استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمان در همدان
استخدام استادکار نقاشی‎ ساختمان و پتینه کار و چهره‎کش ماهر
استخدام نقاش ساختمان ماهر یا نیمه ماهر - زنجان
استخدام همکار ماهر یا نیمه ماهر در نقاشی ساختمان در زنجان
استخدام استادکار جهت نقاشی ساختمان در مشهد
استخدام نقاش ماهر ساختمان جهت همکاری در همدان
استخدام نیروی ماهر و نیمه ماهر پلی استرکار و نقاش در مشهد
استخدام اوستاکار نقاش جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام کارگر نقاش ساختمان استادکار و وردست در اصفهان
استخدام استادکار و شاگرد نقاش ساختمان جهت کار در سیرجان