استخدام تعدادی نیروی روز مزد پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۹۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1 نفر نیروی استاد کار نقاش ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱۱۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر پلی استر کار در مشهد
مشخص نشده
۱۱۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی نقاش ساختمان در زنجان
مشخص نشده
۱۲۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت