استخدام در رشته مکانیک،برق،پلیمر،شیمی،ایمنی،مدیریت/ کرج،قزوین
استخدام کاردان آزمایشگاه مهندس پلیمر در کرج
استخدام کارشناس ارشد پلیمر در شرکت تولیدی بازرگانی / تهران-ونک
استخدام کارمند اداری،کارشناس آزمونگر در یک شرکت در قم
استخدام مهندس شیمی گرایش پلیمر در کرج
استخدام کارشناس پلیمر با سابقه کار در تهران
استخدام لیسانس شیمی یا پلیمر در شرکت معتبر در مشهد
استخدام کارشناس پلیمر مهندس شیمی در قزوین
استخدام 3 ردیف شغلی در شرکت تولید پارچه در تهران
استخدام مهندس شیمی یا پلیمر جهت کارخانه رنگسازی در تهران
استخدام مهندس پلیمر جهت یکواحد صنعتی
استخدام مهندس پلیمر جهت همکاری در تهران
استخدام مهندس پلیمر آشنا به امور بازرگانی - اصفهان
استخدام رشته شیمی،پلیمر،مکانیک،برق،صنایع،کامپیوتر،حسابدار/بارز
استخدام مهندس شیمی - پلیمر ساکن‏ همدان
استخدام کارشناس فنی رنگ های صنعتی و ساختمانی - مرکزی
استخدام کارشناس بازرگانی داخلی در شیراز
استخدام حسابدار،کارشناس طراحی و ساخت،کارشناس آزمایشگاه
استخدام 5 ردیف شغلی در شرکت برنوپارس منطقه آزاد انزلی در تهران
استخدام مهندس پلیمر جهت همکاری در کرمانشاه