استخدام راننده پایه یک با بیمه، پاداش در سریع ترابر ماهان در تهران
۱۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام راننده پایه یکم و دوم در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۵، شهرک آپادانا
تمام وقت
استخدام راننده پایه یک با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در سریع ترابر ماهان
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 9,500,000 تومان تا 16,000,000 تومان
تمام وقت