استخدام ۱۱ ردیف شغلی در هلدینگ معتبر تولید لوازم خانگی / تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی،انباردار در یک گروه ورزشی معتبر
استخدام کارشناس اداری- منابع انسانی،کارشناس فروش در تهران
استخدام طراح کاراکتر،کارشناس منابع انسانی در شرکت تبلیغات برتر
استخدام کارشناس منابع انسانی،مسئول دفتر،کارشناس حسابداری فروش
استخدام کارشناس کارگزینی و اداری در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی،کارشناس برنامه ریزی در تهران
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی جهت شرکت معتبر بازرگانی
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی در یک موسسه معتبر درتهران
استخدام سرپرست فروش،پشتیبان فروش،کادر منابع انسانی درتهران
استخدام کارشناس ارشد کارگزینی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مدیر اداری و منابع انسانی،کارشناس اداری و منابع انسانی
استخدام کارشناس منابع انسانی،کارشناس برنامه ریزی ،اپراتور فروش
استخدام کارشناس منابع انسانی در موسسه خیریه رفاه کودک در تهران
استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس اداری و منابع انسانی در تهران
استخدام کارشناس اداری- منابع انسانی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس کارگزینی و اداری در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام کارشناس مالی،کارشناس اداری و کارگزینی در شرکت کاله