استخدام کارگر ماهر نقاش جهت کار در ارتفاع - تهران
استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمانی جهت کار در تهران
استخدام نقاش پلی استرکار جهت همکاری در شهر تهران
استخدام تعدادی نقاش ساختمان در تهران و حومه
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر نقاش ساختمان در تهران
استخدام تعدادی نقاش جهت کار دائم در تهران
استخدام تعدادی نقاش ماهر جهت کار در تهران
استخدام نیروی ماهر جهت نقاشی و کاغذ دیواری در تهران
استخدام تعدادی نقاش ساختمان جهت شرکت بازرگانی در تهران
استخدام نقاش ماهر ساختمان در شهر تهران
استخدام تعدادی نقاش ساختمان در تهران و حومه
استخدام نقاش ساختمان جهت سمباده کاری و زیرکاری
استخدام تعدادی نقاش جهت کار دائم در تهران
استخدام نقاش ساختمان ماهر و نیمه ماهر جهت کار در شرکت ساختمانی
استخدام نقاش ماهر ساختمان بصورت درصدی در تهران
استخدام نقاش ساختمان جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی نقاش ساختمان بصورت روزمزد در تهران
استخدام یک نفر آشنا به امور نقاشی ساختمان در شهر تهران
استخدام نقاش،بنا،کاشی کار و گچ کار در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تعدادی استادکار نقاش و کنیتکس کار