استخدام کارگر ماهر و برشکار سنگ در مشهد
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی متعهد سنگکاری با حقوق مناسب در مشهد
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام برشکار سنگ جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۴۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی سنگ کار ماهر ساختمانی در مشهد
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت