استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی کارگر ساده در زنجان
مشخص نشده
۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی آقا کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی جوشکار اسکلت ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کارگر ساده آقا در مشهد
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت