استخدام کارگر ساده جهت کارواش در شهر تهران
استخدام یک کارگر کارواش با حقوق به صورت درصدی در تهران
استخدام کارگر ساده کارواش جهت خودروهای سنگین
استخدام نیروی کار ماهر جهت کار در کارواش در تهران
استخدام کارگر ماهر جهت کار در کارواش در تهران
استخدام کارگر ساده جهت کارواش اتوماتیک در پرند
استخدام کارگر ماهر کارواش با جای خواب در تهران
استخدام تعدادی کارگر جهت کارواش در اسلامشهر
استخدام تعدادی کارگر ماهر کارواش با جای خواب در تهران
استخدام کارگر ماهر کارواش جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی کارگر ماهر کارواش در تهران
استخدام تعدادی نیروی ماهر یا ساده جهت کارواش - اسلامشهر
استخدام تعدادی کارگر کارواش با جای خواب در تهران
استخدام دو نفر کارگر کارواش کار در تهران
استخدام چند نفر نیروی کار ماهر با جای خواب جهت کار در کارواش
استخدام کارگر ماهر کارواش در محدوده اندیشه فاز ۳