استخدام باطریساز ماهر اتومبیل جهت کار در شهر تهران
استخدام یک باطریساز ماهر و یک مکانیک نیمه ماهر در تهران
استخدام کارگر نیمه ماهر باطری ساز جهت همکاری در شهر تهران
استخدام یک باطریساز نیمه ماهر با وردست در غرب تهران
استخدام کارگر باطریساز در تهران
استخدام یک باطریساز ماهر در تهران محدوده شهرآرا
استخدام باطری ساز ماهر در شهر تهران محدوده قیطریه
استخدام باطریساز ماهر جهت کار در محدوده غرب تهران
استخدام باطریساز ماهر در شهر تهران محدوده فرجام
استخدام یک باطریساز ماهر با لوازم جهت کار در شهریار
استخدام همکار باطریساز در شهر تهران محدوده اسلامشهر
استخدام باطریساز جهت تعمیر خودروهای چینی در تهران
استخدام یک باطریساز جهت همکاری در شهر تهران
استخدام کارگر جوان باطریساز جهت کار در محدوده شرق تهران
استخدام باطریساز ماهر و نیمه ماهر در شهر تهران
استخدام باطری ساز ماهر جهت همکاری در تهران
استخدام باطری ساز دیپلمه جهت کار در شهر تهران
استخدام باطری ساز جهت اتومبیل های چینی در تهران
استخدام نیروی باطریساز جهت همکاری در تهران
استخدام باطریساز ماهر جهت همکاری در تهران