استخدام کارگر باغبان در یک مجموعه معتبر در آرژانتین
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام نیروی نگهبان باغ در مشهد
مشخص نشده
۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام باغبان با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در تهران
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت
استخدام باغبان در یک مجموعه در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام باغبان با بیمه، بیمه تکمیلی در عبیدی در تهران
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت
استخدام باغبان با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در تهران
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت