استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی مسلط به اتوآنالایزر
استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی خانم در تهران
استخدام خانم مسلط به پذیرش و نمونه گیری جهت شیفت عصر آزمایشگاه
استخدام نیروی علوم آزمایشگاهی باسابقه کار مسلط به کلیه بخشها
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه با تجربه جهت شیفت صبح
استخدام کارشناس باتجربه در رشته علوم آزمایشگاهی در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه مسلط به هورمون جهت شیفت عصر
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی با سابقه کار مفید در تهران
استخدام مسئول فنی آزمایشگاه جهت آزمایشگاهی در محدوده تهرانپارس
استخدام نیروی علوم آزمایشگاهی جهت همکاری در مرکز MMT
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی خانم مسلط به پذیرش ونمونه گیری
استخدام یکنفر نمونه گیر خانم مسلط به خون گیری از نوزادان
استخدام کارشناس آزمایشگاه مسلط به الایزا و میکروب و نمونه گیری
استخدام کارشناس یا کاردان علوم آزمایشگاهی با سابقه کار
استخدام کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت کار در بیمارستان
استخدام نیروی پذیرش جهت کار در آزمایشگاه در تهران
استخدام کارشناس آزمایشگاه مسلط به تمام بخش ها در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس آزمایشگاه خانم در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس علوم آزمایشگاهی جهت بخش فنی
استخدام کارشناس آزمایشگاه خانم مسلط به نمونه گیری و میکروب