استخدام پارکبان آقا جهت کار در باغ رستوران در مهرشهر کرج
استخدام پارکبان جهت رستوران در کرج
استخدام پارکبان جهت همکاری در تبریز
استخدام راننده،پارکبان آقا با ضامن معتبر در البرز
استخدام پارکبان جهت همکاری در شیرینی بلوط - قم
استخدام سالن دار و پارکبان جهت کار در رستوران - جاده چالوس
استخدام پارکبان جهت کار در رستورانی در منطقه نیاوران
استخدام پارکبان آقا جهت همکاری در زنجان
استخدام پارکبان ماهر جهت کار در رستوران در کرج
استخدام پارکبان و نگهبان جهت رستوران نامبروان در کرج
استخدام یک نفر آقا جهت کار در پارکینگ خودرو در کرج
استخدام پارکبان جهت کار در باغ رستوران در شهر قزوین
استخدام پارکبان جهت کار در سفره خانه آتشگاه در کرج
استخدام پارکبان جوان جهت همکاری در اصفهان
استخدام پارکبان جهت همکاری در شهر مشهد
استخدام مسئول پارکینگ آقا جهت همکاری در اصفهان
استخدام پارک بان با جای خواب در شمال شهر تهران
استخدام شرکت ترافیک هوشمند الیت در شهر قزوین
استخدام تعدادی نیروی نگهبان و پارکبان در کرج
استخدام تعدادی نیرو جهت پارک بانی در اهواز