ارسال آسان
استخدام فر کار با بیمه در ساندویچی آرزو در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی فرکار ساندویچی در مشهد
مشخص نشده
۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام فر کار با بیمه در ساندویچی آرزو در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی کمک آشپز، گریل کار در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی فرکار و 1نفر سالنکار،در مشهد
مشخص نشده
۲۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 1نفر نیروی فرکار در مشهد
مشخص نشده
۳۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی فرکار و کارگر ساده در مشهد
مشخص نشده
۵۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی فرکار و 1 نفر سالن دار در مشهد
مشخص نشده
۵۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 4 عنوان شغلی در یک مجموعه معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۶۸ روز قبل
اصفهان
تمام وقت کارآموزی