استخدام 4 ردیف شغلی در مجموعه رستورانهای زنجیره ای باروژ-تهران
استخدام پیتزا زن با حقوق عالی در شهر تهران
استخدام یک پیتزا زن با جای خواب جهت کار در شهر تهران
استخدام یکنفر پیزا زن و ساندویچ زن جهت کار در شهر تهران
استخدام پیتزا زن و ساندویچ زن ماهر در شهر تهران
استخدام آشپز و کمک آشپز فست فود، گریل کار، ساندویچ زن،پیتزا زن
استخدام یک پیتزا زن بدون جای خواب در تهران
استخدام پیتزازن ایتالیایی حرفه ای و مجرب در شهر تهران
استخدام پیتزا زن ماهر با جای خواب در شهر تهران
استخدام پیتزا زن حرفه ای با جای خواب در شهر تهران
استخدام یک پیتزا زن ماهر یا نیمه ماهر واقع در شهریار
استخدام پیتزا زن مسلط به پیتزای ایتالیایی در شهر تهران
استخدام سالنکار،صندوقدار،آشپز در کافه رستوران در تهران
استخدام پیتزازن و ساندویچ زن ماهر با جای خواب غیر سیگاری
استخدام پیتزا زن حرفه ای در رستوران شمال تهران
استخدام پیتزا زن ماهر جهت فست فود در شهر تهران
استخدام پیتزا زن جهت رستوران ایتالیایی در تهران
استخدام پیتزا زن حرفه ای با سابقه و تجربه کافی در تهران
استخدام پیتزا زن ماهر جهت فست فود در تهران
استخدام پیتزا پز پاروئی جهت رستوران ایتالیائی - تهران