استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام کارشناس تولید آشنا به زبان انگلیسی در تهران
استخدام نماینده علمی در شـرکت داروسازی کاسپین تامین
استخدام نماینده علمی داروخانه و پزشکان در گروه سولیکو در تهران
استخدام مسئول فنی در یک شرکت معتبر بازرگانی-تهران
استخدام نمونه خوان، ویراستار علمی تخصصی در تهران
استخدام کارشناس فروش (رشته بازرگانی، میکروبیولوژی) در تهران
استخدام نماینده علمی فروش (لاین مکمل دارویی) در تهران
استخدام نسخه خوان آقا در داروخانه واقع در نیاوران تهران
استخدام کارشناس میکروبیولوژی آشنایی با اصول نمونه برداری
استخدام کارشناس فروش آقا آشنا به زبان انگلیسی در تهران
استخدام کارشناس فروش در شرکت ایده زیست نوترکیب - تهران
استخدام پرستار(علوم آزمایشگاهی،میکروبیولوژی، بهداشت،پرستاری)
استخدام مدرس رشته های علوم زیستی و علوم اقتصادی در تهران
استخدام مشاور فروش(رشته میکروبیولوژی ،مهندسی پزشکی، زیست)
استخدام کارشناس میکروبیولوژی وکارشناس صنایع غذایی در شرق تهران
استخدام کارشناس زیست شناسی مولکولی یا ژنتیک جهت آزمایشگاه
استخدام تکنسین داروخانه خانم در یک داروخانه معتبر در تهران
استخدام 8 ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر - تهران
استخدام کارشناس میکروبیولوژی دریک شرکت معتبر مواد غذایی -تهران