استخدام یک شاطر نان فانتزی ماهر جهت همکاری در تهران
استخدام نانوا آشنا به نان لواش تنوری جهت رستوران
استخدام شاطر نان سنگک جهت رستوران سنتی بدون جای خواب
استخدام شاطر نانوایی جهت کار در تهیه غذا در تهران
استخدام همکار آشنا به کار نانوایی جهت رستوران زنبق آبی
استخدام شاطر نانوایی جهت رستوران سنتی در شهر تهران
استخدام یک نفر جهت پخت دنات در شهر تهران
استخدام شاطر نانوا جهت کبابی در تهران محدوده پاسداران
استخدام شاطر جهت همکاری در رستوران در تهران
استخدام نانوا یا کلوچه پز نیمه ماهر جهت کار در تهران
استخدام شاطر ماهر جهت کار در رستوران نارنج شهریار
استخدام شاطر نانوا (تافتون) جهت کار در رستوران ایرانی در تهران
استخدام شاطر نان تافتون جهت کار در رستوران در تهران
استخدام شاطر نان داغ کباب داغ جهت رستوران در شهر پردیس
استخدام یک نفر شاطر جهت کار در نان داغ کباب داغ
استخدام شاطر جهت کار در جگرکی در تهران
استخدام نیروی نانوا جهت همکاری در جگرکی در تهران
استخدام شاطر نانوایی جهت کار در کبابی در تهران
استخدام شاطر جهت کبابی در شهر تهران
استخدام نانوا با سابقه کار مناسب جهت کترینگ بیمارستان پیامبران