استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام شابلون زن تریکو آقا با بیمه در تهران
استخدام شابلون زن ماهر خانم و آقا و کارگر ساده در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن خانم و آقا و سرپرست میز - تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
استخدام شابلون زن ماهر با بیمه در تهران محدوده جمهوری
استخدام تعدادی شابلون زن جهت کار در تهران محدوده یافت آباد
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر آقا و خانم در تهران - حوالی آذری
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر جهت کار در شهر تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر آقا جهت همکاری در تهران
استخدام یک نفر سرپرست و تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
استخدام شابلون زن آقا و خانم جهت کار تریکو در تهران
استخدام یک کارگر ساده آقا جهت کار در شابلون زنی در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو در تهران
استخدام تعدادی شابلون زن ماهر در تهران محدوده انقلاب
استخدام شابلون زن خانم یا آقا در تهران
استخدام شابلون زن ماهر در تهران