استخدام کاردان فوریت پزشکی با مدرک دانشگاهی و ضمانت
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران
استخدام تکنسین اتاق عمل و و فوریت خانم جهت همکاری در تهران
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز ترک اعتیاد
استخدام تکنسین اورژانس جهت همکاری در تهران
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام تعدادی کارشناس بیهوشی یا فوریت پزشکی در تهران
استخدام کاردان فوریت پزشکی در تهران
استخدام کاردان فوریت های پزشکی جهت کاردرمرکز آمبولانس خصوصی
استخدام کاردان فوریتها آقا جهت کار در مرکز آمبولانس خصوصی
استخدام کارشناس فوریتهای پزشکی با سابقه کار در اورژانس
استخدام تکنسین فوریتهای پزشکی آقا جهت کار در مرکز آمبولانس
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام کاردان فوریت جهت مرکز آمبولانس در تهران
استخدام تعدادی تکنسین فوریتهای پزشکی در تهران
استخدام نیروی کاردان فوریت های پزشکی جهت درمانگاه برزویه
استخدام کاردان فوریت پزشکی یابیهوشی جهت مرکزآمبولانس
استخدام کاردان فوریت های پزشکی در تهران
استخدام کاردان فوریت جهت کار در مرکز MMT - تهران
استخدام تکنسین فوریت های پزشکی در تهران