ارسال آسان
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه در شرکت آوندکار در تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
تمام وقت
استخدام منشی (مسئول دفتر) با حقوق تا 7/5 میلیون و بیمه در تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر مدیر عامل با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام منشی در یک شرکت بازرگانی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول دفتر با بیمه و پاداش در یک شرکت معتبر در آرژانتین
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام منشی مدیر عامل با بیمه، پاداش، عیدی و سنوات در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، حکمت
تمام وقت