استخدام ادیومتریست با پروانه کار در تهران جهت درمانگاه
استخدام پزشک شنوایی سنجی جهت درمانگاه هاشمی در تهران
استخدام یک نفر ادیولژیست جهت شیفت عصر - تهران
استخدام شنوایی سنج جهت همکاری در درمانگاه در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام کارشناس شنوایی سنج جهت کار در تهران
استخدام شنوایی سنج با دستگاه جهت درمانگاه شبانه روزی