استخدام وسط کار و تخته کار جهت همکاری با رستوران در تهران
استخدام وسط کار جهت تریکو مردانه در تهران - میدان محمدیه
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا در تهران
استخدام تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت تریکو زنانه در تهران
استخدام کارگر ساده و وسط کار خانم جهت تولیدی صندل زنانه
استخدام تعدادی وسط کار تریکو در تهران محدوده کمیل - جیحون
استخدام تعدادی وسط کار خانم جهت تولیدی پوشاک در تهران
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت پیراهن مردانه
استخدام وسط کار جهت کار در تولیدی کالای خواب در تهران
استخدام کمک برشکار - وسط کار بیرون بر جهت شلوار لی
استخدام وسط کار و بسته بند فقط خانم در تهران
استخدام تعدادی وسط کار پوشاک خانم در شهر تهران
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک بچه گانه
استخدام وسط کار ساده جهت کار در تولیدی مانتو در تهران
استخدام وسط کار ماهر خانم جهت همکاری در شهر تهران
استخدام تعدادی کارگر ساده وسط کار در تهران
استخدام وسط کار خانم یا آقا در تهران
استخدام تعدادی وسط کار وارد به تریکو بچه گانه در تهران
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک
استخدام تعدادی وسط کار خانم یا آقا در تهران محدوده منوچهری