استخدام مترجم روسی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام خانم با تسلط کامل به زبان روسی در تهران
استخدام نفر مسلط به زبان روسی در یک شرکت معتبر کشتیرانی
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام یک نفر مسلط به زبان روسی به فارسی و یا روسی به انگلیسی
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا روسی - تهران