استخدام رویه کوب ماهر مبل با حقوق عالی در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب و زیرکارزن راحتی در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب، خیاط و برشکار ماهر مبل در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت