استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام نیروی ساده جهت کار در تولیدی مبل در قم
استخدام رویه کوب و خیاط در تولیدی مبلمان در همدان
استخدام دوزنده ی کاور و تعمیرکار مبل در مجموعه سنجاق در اصفهان
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر رویه کوب در مبلمان سازی - همدان
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر در محدوده غرب تهران
استخدام کارگر ماهر رویه کوب مبل جهت تعمیرات در تهران
استخدام رویه کوب ماهر مبل در کرج
استخدام یکنفر رویه کوب ماهر جهت مبلمان استیل در تهران
استخدام تعدادی رویه کوب و خیاط مبل راحتی و کلاسیک در کرج
استخدام خیاط ماهر جهت رویه کوبی مبلمان در تهران
استخدام رویه کوب ماهر جهت مبلمان راحتی در تهران
استخدام نیروی نجار ماهر و نیمه ماهر مبل ساز در قم
استخدام نیروی نیمه ماهر یا ساده جهت کار در مبل سازی - قم
استخدام رویه کوب ماهر و خیاط مبل در همدان
استخدام رویه کوب و خیاط ماهر جهت تولیدی مبلمان در کرج
استخدام تعدادی رویه کوب ماهر استیل زن و کلاسیک زن در اسلامشهر
استخدام رویه کوب نیمه ماهر جهت تولیدی مبل در کرج
استخدام رویه کوب ماهر نیمه ماهر و شاگرد در تهران محدوده پونک
استخدام رویه کوب نیمه ماهر جهت یک گروه تولیدی در مشهد