استخدام کارشناس BIدر شرکت بزرگ لئونارد / تهران
استخدام کارشناس فروش و بازاریابی،کارشناس BI در تهران
استخدام طراح وب،مهندس داده (BI)،تحلیل گر داده (BI)/ خبره
استخدام ۴ ردیف شغلی در شرکت سامه آرا پردازشگر در تهران
استخدام تحلیلگر کسب و کار در شرکت یاس ارغوانی در تهران
استخدام ۳ ردیف شغلی در راهکار سرزمین هوشمند در تهران
استخدام سه ردیف شغلی شرکت سامیکس در تهران
استخدام۶ردیف شغلی باحقوق عالی،بیمه،پاداش درکانون تابان شهر