استخدام تعدادی مترجم زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسه
استخدام همکار مسلط به زبان آلمانی، چینی، فرانسه یا ایتالیایی
استخدام مترجم زبان آلمانی جهت شرکت معتبر در تهران
استخدام مترجم (زبان آلمانی یا انگلیسی) در شرکت معتبر در تهران
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام مترجم مسلط به مکالمه آلمانی یا انگلیسی در تهران
استخدام فارغ التحصیل مترجمی زبان آلمانی جهت آژانس هواپیمایی
استخدام مترجم (زبان های انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی) در تهران
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام تعدادی مترجم زبان آلمانی جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی همکار مسلط به زبان آلمانی یا چینی - تهران
استخدام مترجم در یک مجموعه معتبر در تهران
استخدام مترجم خانم مسلط به زبان آلمانی و انگلیسی در تهران
استخدام مترجم دورکار در مرکز ای-ترجمه در تهران
استخدام همکار خانم مسلط به زبان آلمانی در تهران
استخدام مترجم حرفه ای زبانهای گوناگون در ترجمیتو از سراسر کشور
استخدام مترجم آنلاین در مرکز ترجمه تخصصی آمارد ترجمه در تهران
استخدام تعدادی کارمند خانم مسلط به زبان آلمانی و ایتالیایی
استخدام مترجم زبان آلمانی به فارسی در یک دفتر ترجمه معتبر
استخدام تعدادی همکار مسلط به زبان آلمانی در تهران