استخدام یک نفر خانم جهت انجام امور منزل در شهر تهران
استخدام یکنفر خانم جهت انجام امور منزل در شهر تهران
استخدام کارگر خانم با سابقه جهت نگهداری کودک و امور منزل
استخدام نیروی خدماتی خانم جهت منزل به صورت شبانه روزی در تهران
استخدام خدمتکار خانم تحصیل کرده با نظم،مرتب و آشپزی خوب-تهران
استخدام خدمتکار خانم جهت کارهای منزل سه روز در هفته
استخدام خانم جهت امور منزل به صورت نیمه وقت یا تمام وقت
استخدام خانم متاهل جهت امور منزل با سابقه و ضامن معتبر
استخدام خدمتکار خانم میانسال باتجربه بصورت شبانه روزی
استخدام خانمی جهت کار در منزل در محدوده شرق تهران
استخدام خانم جهت کار در منزل در شهر تهران محدوده نیاوران
استخدام خدمتکار منزل خانم در سلمانشهر(متل قو) از تهران
استخدام نیروی خدماتی خانم جهت انجام امور منزل با ضامن معتبر
استخدام یکنفر خانم جهت انجام امور منزل در تهران
استخدام یک خانم جهت امور منزل شبانه روزی در شهر تهران
استخدام خانمی جهت انجام امور منزل در تهران
استخدام خدمتکار خانم جهت انجام امور منزل در تهران
استخدام نیروی خدماتی خانم جهت انجام امور منزل
استخدام خانم جهت انجام امور منزل و سالمند در تهران
استخدام نیروی خانم جهت امور منزل و آشپزی در تهران