استخدام تعدادی برشکار و مونتاژکار و نصاب کابینت
به تعدادی برشکار و مونتاژکار و نصاب کابینت در محدوده شهریار نیازمندیم.
استخدام تعدادی MDFکار ماهر جهت همکاری در مشهد
به تعدادی MDFکار ماهر جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیرو ماهر MDFکار جهت کار اجرای سر ساختمان در مشهد
به نیرو ماهر MDFکار جهت کار اجرای سر ساختمان در مشهد نیازمندیم.
استخدام MDF کار ماهر و نیمه ماهر جهت کارگاه و نصب
به MDF کار ماهر و نیمه ماهر جهت کارگاه و نصب در شهر اصفهان نیازمندیم.
استخدام نجار و MDF کار جهت همکاری در شهر مشهد
به نجار و MDF کار جهت همکاری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام MDF کار با حقوق بالا در شهر مشهد
به MDF کار با حقوق بالا ، خیلی فوری در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام برشکار و مونتاژکار جهت کارگاه mdf در کرج
به برشکار و مونتاژکار جهت کارگاه mdf در کرج نیازمندیم.
استخدام کابینت کار ماهر با لوازم در شهر مشهد
به کابینت کار ماهر با لوازم در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد ساده و نیمه ماهر جهت کارگاه ام دی اف
به شاگرد ساده و نیمه ماهر جهت کارگاه ام دی اف در بجنورد نیازمندیم.
استخدام ام دی اف کارماهر و نیمه ماهر آشنا به کارفارسی و مونتاژ
به ام دی اف کارماهر و نیمه ماهر آشنا به کارفارسی و مونتاژ جهت کار در چالوس-بامحل اقامت نیازمندیم.
استخدام MDF کار و نجار در شهر مشهد
به چند MDF کار و نجار در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام شاگرد MDF کار و پولیستر کار و نجار در مشهد
به تعدادی شاگرد MDF کار و پولیستر کار و نجار در مشهد نیازمندیم. با تضمین یادگیری حرفه ای کار در مدت کوتاه
استخدام تعدادی نیروی علاقمند به کار کابینت در مشهد
به تعدادی نیروی جوان علاقمند به کار کابینت ترجیحاً نیمه ماهر در مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی ماهر کابینت ساز جهت همکاری در تهران
به نیروی ماهر کابینت ساز جهت همکاری در تهران نیازمندیم.
استخدام تعدادی کارگر جهت کارگاه mdf در کرج
به تعدادی کارگر جهت کار در کارگاه mdf در کرج (محدوده کمالشهر) نیازمندیم.
استخدام تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برشکار MDF در مشهد
به تعدادی نیروی ماهر و نیمه ماهر برشکار MDF در مشهد نیازمندیم.
استخدام کارگر ساده جهت کار MDF در شهر مشهد
به کارگر ساده جهت کار MDF در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی کنترات کار در کارگاه MDF کار در مشهد
به چند نیروی کنترات کار در کارگاه MDF کار در مشهد ، انتهای خین عرب نیازمندیم.
استخدام نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر با حقوق عالی-شهر مشهد
به تعدادی نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر با حقوق عالی در شهر مشهد نیازمندیم.
استخدام نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر در شهر مشهد
به نیروی mdf کار ماهر یا نیمه ماهر در شهر مشهد ، جاده کلات نیازمندیم.