استخدام مهماندار،خدمات در یک شرکت معتبر
مشخص نشده
۲۲۰۶ روز قبل
تهران
تمام وقت