در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۹۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۵۰۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساختمانی در پردیس تهران
مشخص نشده
۵۲۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۵۳۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۵۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام چند اکیپ گچ کار در شهر تهران
مشخص نشده
۶۰۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار و کارگر ساده در تهران
مشخص نشده
۶۸۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچکار ، بنا و لوله کش در تهران
مشخص نشده
۶۹۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار روزمزد در تهران
مشخص نشده
۶۹۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچکار روزمزد در تهران
مشخص نشده
۷۶۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت کار در هشتگرد جدید
مشخص نشده
۷۸۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار ماهر در تهران
مشخص نشده
۸۴۷ روز قبل
تهران
تمام وقت