در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۰۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۱۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساختمانی در پردیس تهران
مشخص نشده
۴۳۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۴۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۴۵۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام چند اکیپ گچ کار در شهر تهران
مشخص نشده
۵۱۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار و کارگر ساده در تهران
مشخص نشده
۵۹۵ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچکار ، بنا و لوله کش در تهران
مشخص نشده
۶۰۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار روزمزد در تهران
مشخص نشده
۶۰۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچکار روزمزد در تهران
مشخص نشده
۶۷۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت کار در هشتگرد جدید
مشخص نشده
۶۹۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار ماهر در تهران
مشخص نشده
۷۵۸ روز قبل
تهران
تمام وقت