آگهی فعالی یافت نشد!
برای دریافت آگهی‌های مرتبط از بخش تنظیمات دریافت آگهی اقدام نمایید.
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۸۹۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۹۰۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر ساختمانی در پردیس تهران
مشخص نشده
۹۲۷ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۹۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار جهت کار در تهران
مشخص نشده
۹۴۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام چند اکیپ گچ کار در شهر تهران
مشخص نشده
۱۰۱۰ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار و کارگر ساده در تهران
مشخص نشده
۱۰۸۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچکار ، بنا و لوله کش در تهران
مشخص نشده
۱۰۹۳ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار روزمزد در تهران
مشخص نشده
۱۰۹۹ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچ کار و کارگر روزمزد در تهران
مشخص نشده
۱۱۲۱ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام تعدادی گچکار روزمزد در تهران
مشخص نشده
۱۱۶۸ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام گچ کار جهت کار در هشتگرد جدید
مشخص نشده
۱۱۸۵ روز قبل
تهران
تمام وقت