در این صفحه شما میتوانید وجود یک اشکال در سامانه «ای-استخدام» را گزارش دهید.
شماره موبایل بایستی به این صورت وارد شود: 09123456789
هرگونه توضیح تکمیلی را در این قسمت وارد کنید.