استخدام پیراپزشک خانم جهت کلینیک زیبایی محدوده سعادت آباد
استخدام بهیار با تجربه جوان خانم در مطبی فعال در شهر تهران
استخدام بهیار یا پرستار جهت کلینیک عمار در شهر تهران
استخدام پرستار، تکنسین لیزر،نسخه خوان خانم در تهران
استخدام مراقب و پرستار کودک بیمار و سالمند در منزل
استخدام بهیار خانم در مرکز پزشکی خاص شرق در تهران
استخدام مراقب و نگهدار سالمند و کودک خانم با مزایا در تهران
استخدام پرستار کودک خانم در تهران
استخدام پرستار یا بهیار جهت شیفت صبح ترک اعتیاد در شرق تهران
استخدام بهیار خانم نیمه وقت مسلط جهت کلینیک در شهر تهران
استخدام پرستار و مراقب کودک و سالمند در تهران
استخدام بهیار خانم جهت کلینیک واقع در غرب تهران
استخدام بهیار و ماما جهت مرکز ترک اعتیاد در تهران
استخدام تعدادی کمک بهیار خانم و آقا جهت مرکز سالمندان
استخدام بهیار خانم مسلط به کامپیوتر جهت کار در مطب
استخدام بهیار خانم با مدرک جهاد دانشگاهی در تهران
استخدام درمانگاه شبانه روزی قائم در تهران
استخدام جهت پرستاری از بیمار خانم در تهران
استخدام پرستار یا بهیار با مدرک جهت کلینیک ترک اعتیاد
استخدام دیپلم بهیاری جهت همکاری در شهر تهران