استخدام نصاب کاشی و سرامیک جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کار جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۱۰۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر کاشی کار جوان و کاری در زنجان
مشخص نشده
۱۰۸ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جوان و کاری کاشی کار در زنجان
مشخص نشده
۱۱۴ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر ساده جهت کاشی کاری در همدان
مشخص نشده
۲۴۰ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد کاشی کاری جهت همکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۷۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت