استخدام 1نفر نیروی برشکار ماهر در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی خانم بردست در مشهد
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی اتوکار در مشهد
مشخص نشده
۳۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی نیروی آقا اتوکار در مشهد
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت