استخدام کارشناس رادیولوژی در مطب فک و صورت در تهران
استخدام رادیولوژیست خانم جهت درمانگاه عمومی فعال در غرب تهران
استخدام همکار خانم بامدرک حداقل کاردان رادیولوژی یا ثبت اسناد
استخدام متخصص رادیولوژی و سونوگرافی خانم جهت شیفت عصر
استخدام کارشناس رادیولوژی خانم جهت کار در غرب تهران
استخدام کاردان یا کارشناس رادیولوژی جهت رادیولوژی درمانگاه
استخدام کاردان یا کارشناس رادیولوژی جهت همکاری در شهر تهران
استخدام رادیوتکنولوژیست در تهران
استخدام کارشناس رادیولوژی در ماموگرافی و گرافی های دندان
استخدام متخصص رادیولوژی جهت درمانگاه فعال در تهران
استخدام کارشناس یا کاردان رادیولوژی جهت شیفت عصر در تهران
استخدام تکنسین رادیولوژی جهت همکاری با رادیولوژی در تهران
استخدام کاردان یا کارشناس رادیولوژی آشنا به رادیوگرافی دندان
استخدام کارشناس رادیولوژی جهت OPG دندانپزشکی
استخدام تکنسین رادیولوژی فک و صورت جهت کار در تهران
استخدام مسئول فنی(متخصص رادیولوژی) جهت درمانگاه خیریه صالح
استخدام تکنسین رادیولوژی جهت مرکز رادیولوژی دهان فک و صورت
استخدام کاردان یا کارشناس رادیولوژی در رادیولوژی فک و صورت
استخدام تکنولوژیست رادیولوژی خانم جهت کار در تهران
استخدام تکنسین رادیولوژی جهت همکاری دردرمانگاه مهرزاد