استخدام مترجم زبان روسی جهت کار در شرکت در تهران
استخدام به مترجم حرفه ای کلیه زبانها در تهران
استخدام مترجم جهت ترجمه کتاب از کلیه زبان ها به فارسی
استخدام مترجم زبان روسی تمام وقت در یک شرکت تجاری چینی
استخدام مترجم خانم مسلط به زبان روسی در اصفهان
استخدام مترجم روسی در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام خانم با تسلط کامل به زبان روسی در تهران
استخدام نفر مسلط به زبان روسی در یک شرکت معتبر کشتیرانی
استخدام مترجم جهت انتشارات شگفت در تهران
استخدام مترجم زبان روسی جهت موسسه معتبر در اصفهان
استخدام یک نفر مسلط به زبان روسی به فارسی و یا روسی به انگلیسی
استخدام کارمند مسلط به زبان انگلیسی یا روسی - تهران