استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا در تهران
استخدام تکنسین فنی دستگاه pos در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه های خودپرداز در یک شرکت معتبر
استخدام کارشناس دستگاه خودپرداز (ATM) در تهران
استخدام پشتیبان در مهندسی یاس ارغوانی / تهران و فیروزکوه
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در یک شرکت معتبردرشهر ورامین
استخدام پشتیبان دستگاه کارت خوان، موتور سوار در تهران
استخدام تعدادی همکار فعال جهت پشتیبانی دستگاه کارت خوان بانکی
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با وسیله برای مناطق خاص/ تهران
استخدام نیروی فعال آقا جهت پشتیبانی دستگاه کارتخوان
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان با موتور و تلفن اندروید-تهران
استخدام اپراتور دستگاه های خودپرداز ( ATM )در تهران
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا در تهران
استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در کلیه مناطق تهران
استخدام پشتیبان دستگاه های کارت خوان در شرکت یاران تجارت زرین
استخدام بازرس دستگاه کارتخوان با مزایا در تهران
استخدام تکنسین دستگاه POS الزاما با موتور و گواهینامه موتور
استخدام تعدادی پشتیبان دستگاه کارتخوان بانکی - تهران
استخدام پشتیبان فنی دستگاه کارتخوان آقا در تهران