ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام مسئول خدمات و پذیرایی با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک ولیعصر شمالی
تمام وقت
استخدام کارگر خدماتی در دانشگاه علمی کاربردی واحد 11 تهران در تهران
مشخص نشده
۳۲ دقیقه قبل
تهران منطقه ۱۱، میدان انقلاب
تمام وقت
استخدام آبدارچی و خدمات با بیمه، بیمه تکمیلی در داهی طب در تهران
۳۲ دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
حقوق ثابت تا 7,000,000 تومان
تمام وقت