استخدام کارگر ماهر کناف کار در تهران
استخدام کنافکار ماهر و نیمه ماهر با ابزار و بدون ابزار - تهران
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر کناف بصورت روزمزد ساکن تهران
استخدام تعدادی نصاب کناف ماهر و نیمه ماهر در تهران
استخدام یکنفر کارگر جهت کار کناف با جای خواب در تهران
استخدام تعدادی نصاب کناف در تهران محدوده حکیمیه
استخدام نصاب فلاشینگ نما و کناف کار در تهران
استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر کناف به صورت روزمزد در تهران
استخدام تعدادی نیروی ماهر کناف کار در تهران
استخدام نصاب ماهر و نیمه ماهر کناف در تهران
استخدام نصاب حرفه ای کناف با موتور در تهران
استخدام کناف کار و وردست - تهران
استخدام کارگر ساده فنی ترجیحاً کناف کار در تهران
استخدام استادکار کناف و شاگرد بصورت روزمزد در تهران
استخدام تعدادی کناف کار ماهر و نیمه ماهر بصورت روزمزد
استخدام تعدادی استادکار ماهر کناف در تهران
استخدام تعدادی کارگر کناف و استادکار کناف بصورت روزمزد
استخدام کناف کار و برقکار نیمه ماهر در تهران
استخدام کارگر نیمه ماهر کناف جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی استادکار ماهر کناف در تهران