استخدام تعدادی وسط کار و بسته بند جهت همکاری در تهران
استخدام تعدادی خانم جهت بسته بندی در شهر تهران
استخدام تعدادی بسته بند خانم در محیطی کاملا زنانه در شهر تهران
استخدام یک نفر اتوکار و بسته بند خانم یا آقا در تهران
استخدام تعدادی بخارکار و بسته بند جهت تولیدی پوشاک بچه گانه
استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه
استخدام اتوکار و بسته بند خانم جهت کار در تولیدی در شرق تهران
استخدام تعدادی خانم جهت بسته بندی پوشاک در تهران
استخدام وسط کار و بسته بند فقط خانم در تهران
استخدام تعدادی بسته بند و بخار کار تیشرت مردانه در تهران
استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت پوشاک بچه گانه در تهران
استخدام تعدادی بخارکار و بسته بند خانم در شهر تهران
استخدام اُپراتور تزئین و بسته بندی در شرکت اورِنس در تهران
استخدام کارگر ساده جهت تولیدی بسته بندی قطعات خودرو
استخدام تعدادی بسته بند خانم جهت همکاری در شهر تهران
استخدام بسته بند خانم جهت تولیدی بچه گانه - تهران
استخدام بسته بند آقا باسابقه کار جهت کارگاه تولیدی
استخدام بسته بند و اتوکار خانم جهت تولیدی پوشاک بچه گانه
استخدام یکنفر خانم جهت بسته بندی در محدوده غرب تهران
استخدام بسته بند ماهر خانم جهت بسته بندی پوشاک بچه گانه