استخدام وردست کیک پزی جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۶۹۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام کارگر جهت وردست قناد در تهران
مشخص نشده
۷۱۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه دلی مانجو در تهران
مشخص نشده
۷۲۴ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام وردست قناد جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۷۳۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام پیراشکی زن ماهر جهت همکاری در تهران
مشخص نشده
۷۴۰ روز قبل
تهران
تمام وقت